perakende g?revlisi bir Zebra tableti kullanarak mü?teriye yard?m ediyor

Anda kal?n. Her mü?teriye de?er verin.

Performans üstünlü?ünüzü Zebra ??zümleri ile ele ge?irin

VC8300 mobil bilgisayar kullanan bir depo personeli

Zebra VC8300, en zorlu ortamlar i?in tasarlanan, en geli?mi?, ultra sa?lam, araca monte Android bilgisayard?r.

Depoda zebra cihaz?n? kullanan erkek
?ste?e ba?l? bir ekonomi daha fazla se?enek, daha fazla sipari? ve daha fazla iade anlam?na gelir. Haz?r m?s?n?z? ?ade i?leminizin nas?l otomatikle?ti?ini g?rün.
Sadece ba?lant? halinde olan ?al??anlar mü?terilere bilmedikleri bir ?eyi s?yleyebilir. Al??veri? yapanlar?n' yan?nda ve ihtiya?lar?n? hedef al?r durumda kalmalar?n?n yolu bu.
zq220 zebra mobil yaz?c? uygulama g?rüntüsü

Tüm uygulamalar?n?z? kullanmak i?in ?ok y?nlülük Gün boyu ?al??maya dayan?kl?l?k. Ekonomik ve uygun fiyatl?

Perakande ma?azas?ndaki cc6000 interaktif kiosklar?

CC6000, günümüzde ve gelecekte heyecan verici deneyimler yaratmak i?in ihtiyac?n?z olan tüm ?zelliklerle donat?lm??t?r.

Belirli Zebra Yaz?c?lar?n Gü? Kaynaklar?yla ?lgili G?nüllü Geri ?a??rma Bildirimi

customer using Zebra mobile phone at point of sale to scan loyalty card
水蜜桃视频